Charakterystyki geometryczne figur płaskich.

Podstawowe charakterystki geometryczne

Algorytm anazlizujący dany układ figur płaskich oraz obliczający postawowe charakterystyki m.in. momenty bezwładności, momenty statyczne dla poszczególnych figur i całego układu. Dodatkowo możliwe jest sprawdzenie uzyskanych wyników metodą graficzną - Koło Mohra.

Rdzeń przekroju

Algorytm analizujący dany układ figur płaskich, obliczający wspórzędne rdzenia przekroju oraz przedstawiający wyniki w sposób graficzny.

Mimośrodowe ściskanie i rozciąganie

Algorytm obliczający napreżenia w przekroju przy mimoścrodowym ściskaniu lub rozciąganiu oraz pokazujący wyniki w postaci wykresów naprężeń.

Koło Mohra

Algorytm wyznaczający naprężenia główne i przedstawiąjący je w postaci graficznej za pomocą koła naprężeń.

Elipsa bezwładności

brak opisu??????

Close Menu